History Tuition » Ancient India » Books and Authors in Ancient India

Books and Authors in Ancient India


Book Author
Astadhyayi : Panini
Mahabhasya : Patanjli
Nagananda : Harshvardhana
Naishadhacharita : Sri Harsha
Mrichhakatika : Sudraka
Gitagovinda : Jayadev
Navratna : Virsena
Mudrarakshasa : Visakdatta
Rajtarangini : Kalhana
Kathasaritsagar : Somdeva
Kamasutra : Vatsayana
Prashnottarmalika : Amoghavarsha
Swapanvasdattam : Bhasa
Buddha charita : Asvaghosa
Natyashastra : Bharata
Abhigyan Shakuntalam : Kalidasa
Vikramorvashi : Kalidasa
Raghuvansan : Kalidasa
Amarkosa : Amarshmha
Panc hsidhantika and Brihat Samhita : Varharmihara
Surya Sidhanta and Aryabhatta : Aryabhatta
Panch tantra : Vishnu Sharma
Nitisara : Kamandaka
Aihole Prasasti : Ravi Kriti
Indica : Megasthanese
Arthasastra : Kautilya
Charaka Samhita : Charaka
Lilawati : Bhaskara II
Harshacharita and Kadambari : Harsha vardhan
Ratnavali : Harsha vardhan
Gathasaptashati : Hala
Nitisara : Kamandaka